Unsere Pferde

Mona - Lisa

geb. 28.02.1999     V: Haddaway


Lara

geb. 23.01.2008    V: Honoret

tragend für 2019 von Latino


Enrica

geb. 25.03.2010    V: Erode

tragend für 2019 von Don Festino


Haighligt

geb.31.05.2012    V: Harquis

tragend für 2019 von Erode


Himalaya

geb. 12.05.2013     V: Holympe

tragend für 2019 von Don Festino


Sina

geb. 03.03.1999


Madonna AK

geb. 24.03.2014     V: Nico    M: Mona - Lisa

Asslan

geb. 11.06.2015    V: Naoki

Samurai  'Sämi'

geb. 27.04.2006     V: Nectar II


Calimero AK  -  selbst gezogener CH - Warmblut

geb. 11.03.2009     V: Carino


Sunny - Andrin's Ponyfohlen

geb. 06.2017

.